Informacja o ochronie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem jest Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym oraz planowane do wprowadzenia w życie na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe gromadzone przez Ultra med Sp. z o. o. pozyskiwane są wyłącznie na podstawie pisemnej, bezpośredniej i bezwarunkowej zgody osoby, której dotyczą oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Osoby, które powierzyły Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica swoje dane osobowe w celu realizacji usług medycznych mają prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Ultra med Sp. z o. o. każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu.

Dane osobowe są przechowywane przez Ultra med Sp. z o. o. wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług medycznych, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe mogą zostać powierzone innemu podmiotowi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i profesjonalnego świadczenia usług medycznych oraz za uprzednią,pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica, ma prawo do złożenia skargi na działanie Ultra med Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zapisać na wizytę?
Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości.

Masz pytania? Zadzwoń


Zapisz się on-line!

Zapisy on-line